cpu cloud printer monitoring
                 
 
Algemene verkoopsvoorwaarden PC-pro

 1. Alle betalingen , zowel voor herstelling apparatuur als voor leveringen, dienen contant verricht te worden.
  In sommige gevallen kan een regeling bekomen worden. 
  Betalingen via facturatie worden besproken in artikel punt 5
  .
 2. Het overmaken van een bestelling impliceert de koper zijn onvoorwaardelijk akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. 
  Elke bestelling wordt bevestigd met een bestelbon en deze wordt overhandigd, ofwel persoonlijk ofwel per mail in PDF-bestand waarbij een elektronische ontvangstbevestiging wordt gevraagd.
  Deze ontvangen elektronische ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. 

 3. Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
  Verpakkingskosten zijn in de prijs inbegrepen, behoudens andersluidende overeenkomst of gebruik. 
  Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de verzendingskosten niet in de prijs inbegrepen. Voor elke verzending worden verzendingskosten t.b.v. minimaal 15 EUR aangerekend. 
  Kosten voor spoedbestellingen zijn altijd ten laste van de klant. 
  Dienstverleningstarieven gelden voor prestaties na schriftelijke offerte. 
  Voor dienstverlening in het kader van hoogdringendheid, kunnen supplementen aangerekend worden. 

 4. Alle zendingen reizen op risico van de bestemmeling. Inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de apparatuur wordt opgesteld zijn ten laste van de klant, die aansprakelijk is voor alle schade aan de apparatuur en/of software, evenals voor bijkomende kosten opgelopen door Bruno Draulans, als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan.

 5. De facturatie gebeurt vanaf datum van levering. De leveringsdata zijn bij benadering aangegeven. 
  Bruno Draulans is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou oplopen wegens niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. Deelleveringen zijn toegestaan. De levering gebeurt pas wanneer de klant heeft betaald, zowel via overschrijving van het bedrag of contant bij de levering zelf. 
  Bij gebreke aan betaling van 14 dagen na de datum der factuur, is van rechtswege rente verschuldigd aan een percentage van 10% per maand, elke begonnen maand tellend voor een volledige, verhoogd met alle kosten ten gevolge van de laattijdige betaling en administratiekosten ter waarde van min. € 36 per aangetekend schrijven. 
  Bij nalatigheid in de betaling kan Bruno Draulans na sommatie lopende overeenkomsten annuleren of opschorten tot de betaling heeft plaats gevonden, onverminderd Bruno Draulans zijn recht op schadevergoeding. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant en verschuldigd door het enkel ongebruikt laten passeren der betalingstermijn. De (buiten)gerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 25€. 

 6. Bruno Draulans zal zich steeds inspannen om aan vragen naar dienstverlening welwillend tegemoet te komen. De beschikbaarheid van diensten wordt gegarandeerd voor zover dit in een door beide partijen ondertekende overeenkomst uitdrukkelijk word opgenomen, en dit voor de duurtijd van die overeenkomst en m.b.t. de erin expliciet aangeduide diensten en/of producten. 
  Hetzelfde geldt m.b.t. beschikbaarheid van onderdelen, met dien verstande dat wanneer de klant weigert de wisselstukken te kopen, opgenomen op een lijst van voor het verder onderhoud van het product noodzakelijke wisselstukken waarvan de (vlugge) toelevering niet meer kan worden verleend, Bruno Draulans door die weigering ontheven is van elke verdere dienstverleningsverbintenis m.b.t. dat product.

 7. De geleverde apparatuur en onderdelen daarvan blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de hoofdsom niet volledig heeft betaald. Zonder medewerking van de verkoper is de koper niet bevoegd de apparatuur of onderdelen daarvan die nog niet volledig zijn betaald aan derden in eigendom over te dragen, of aan derden enige zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen, op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid der verkoopsprijs, en onverminderd verkoper’s rechten uit voornoemd eigendomsvoorbehoud.

  De risico’s verbonden aan de apparatuur gaan over op de klant op het ogenblijk van de levering. De klant verzekert de risico’s op zijn kosten. Partijen zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, toeval of daad van een derde, verstoring of onderbreking van het werk, welke er ook de oorzaak van weze, onderbreking of vertraging van de leveringen der constructeur/hoofdleverancier.

 8. Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de goederen of diensten in ontvangst te nemen heeft Bruno Draulans het recht de ontbinding van het contract te eisen of de nakoming ervan.
  De schade door Bruno Draulans geleden, beloopt minimaal 50%der waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat Bruno Draulans door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt. Bruno Draulans kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de klant een gerechtelijk concordaat of uitstel van betaling zou aangevraagd hebben of in staat van faillissement, bankroet of kennelijk onvermogend zou zijn.

 9. De klant verbindt zich ertoe op straffe van verval klachten met betrekking tot de werking van de apparatuur en/of software, voorafgaandelijk aan de gerechtelijke vordering, voor te leggen aan Bruno Draulans. Bruno Draulans beschikt over één maand om de gegrondheid van de klachten na te gaan. Elke betwisting i.v.m. deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.